JDs Forretningsorden

Som fremlagt på foreningens generalforsamling 28. januar 2009.

1. Bestyrelsens konstituering
1.1 Tegningsberettigelse
Foreningen tegnes af den af generalforsamlingen valgte formand eller af kassereren, jf. vedtægternes § 15.

1.2 Konstituering
Bestyrelsen vælger i samråd med bestyrelsens formand, hvilke bestyrelsesmedlemmer, der skal besætte de respektive poster i bestyrelsen. Posterne fastlægges i samarbejde mellem formanden og bestyrelsen.

Bestyrelsen konstitueres på førstkommende bestyrelsesmøde og senest 30 dage efter afholdelsen af den ordinære generalforsamling. I forbindelse hermed udfærdiges en konstitueringsliste, hvor hvert ansvarsområde defineres nærmere. Denne liste anføres referatet for det pågældende bestyrelsesmøde.

1.3. Næstformand
Bestyrelsen kan konstituere foreningen kasserer til næstformand. Næstformanden varetager formandens opgaver og besidder dennes kompetencer i formandens fravær.

1.4 Ansvar
Hvert bestyrelsesmedlem har i forening med de tegningsberettigede ansvaret for sin position, økonomien indenfor det pågældende område samt eventuelle udvalg under det pågældende område af foreningens virkefelt.

2. Retningslinjer for bestyrelsens arbejde
2.1 Foreningens ledelse
Formanden forestår den daglige ledelse af foreningen. Formanden kan herunder træffe beslutninger, der vedrører uopsættelige forhold. Bestyrelsen skal hurtigst muligt informeres om disse beslutninger, dog senest på det efterfølgende bestyrelsesmøde.
2.2 Antallet af ordinære bestyrelsesmøder
Der afholdes et bestyrelsesmøde per måned i den studieaktive del af kalenderåret. Herudover tilstræbes et bestyrelsesmøde i sommerperioden (juni, juli og august måneder). Dette kan placeres i forbindelse med afholdelsen af den årlige VisionsWeekend.

2.3 Indkaldelse, dagsorden mv.
2.3.1. Ordinære bestyrelsesmøder
Formanden indkalder til bestyrelsesmøder. Dette sker enten mundtligt på et bestyrelsesmøde eller elektronisk til den tildelte mailadresse. Indkaldelse skal så vidt muligt ske fra møde til møde, dog således at udkast til dagsorden samt eventuelt relevant bilagsmateriale fremsendes elektronisk senest dagen før kl. 22.00. Punkter, der af menige bestyrelsesmedlemmer ønskes drøftet skal indsendes til formanden hurtigst muligt, dog senest kl. 14.00 på dagen for afholdelse af bestyrelsesmøde. Endelig dagsorden fremsendes elektronisk senest to (2) timer før afholdelse af bestyrelsesmøde.

2.3.2 Ekstraordinære bestyrelsesmøder
Ekstraordinære møder afholdes, såfremt formanden skønner det påkrævet, eller såfremt mindst 4 menige bestyrelsesmedlemmer forlanger det.

2.3.3 Skriftlig høring
I særlige tilfælde kan formanden træffe beslutning om, at en sag afgøres ved skriftlig høring. Dette kan tillige ske elektronisk.

2.4 Ledelsen af møderne
Formanden leder bestyrelsesmøderne. Der træffes beslutning om henholdsvis referent og ordstyrer særskilt for hvert møde.

2.5 Beslutningsdygtighed
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af bestyrelsens medlemmer samt de tegningsberettige er til stede. Alle afgørelser træffes ved simpelt stemmeflertal. Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.

De tegningsberettigede kan i visse tilfælde træffe afgørelse uden for bestyrelsesmøderne, jf. forretningsordenens punkt 1.1, 2. led.

2.6 Referat
Der føres referater over bestyrelsens møder. Referaterne skal indeholde drøftelser og beslutninger truffet på mødet samt angive beslutninger truffet via skriftlig høring og de større beslutninger, de tegningsberettigede måtte have truffet i overensstemmelse med forretningsordenens punkt 2.4, 2. led, jf. pkt. 1.1, 2. led.

Referatet gennemgås og godkendes på det efterfølgende bestyrelsesmøde efter endt gennemgang heraf.

2.7 Afbud
Afbud til møder sker til formanden.

2.8 Udvalg
Bestyrelsen kan nedsætte udvalg under bestyrelsen, jf. vedtægternes § 16, når dette skønnes hensigtsmæssigt.

3. Bestyrelsens ansvar, formål og opgaver
3.1. Bestyrelsens ansvar og formål
Bestyrelsen skal til stadighed iagttage, at foreningens vedtægter og formål overholdes. Bestyrelsen skal varetage foreningens interesser som studenterforening med fokus på fagligt og socialt engagement. Derudover skal gældende regler og principper om bestyrelsesansvar iagttages.

Bestyrelsen skal varetage foreningens midler til størst mulig gavn for foreningen som helhed og for foreningens medlemmer. Bestyrelsen udarbejder et budget for alle arrangementer, der kan forventes at påvirke regnskabet væsentligt. Disse godkendes på bestyrelsesmøderne.

3.2. Bestyrelsens opgaver
Bestyrelsesmedlemmet skal til enhver tid udføre sit hverv i overensstemmelse med definitionen af den post, bestyrelsesmedlemmet besidder, jf. konstitueringsplanen som omtalt under punkt 1.2., 2. pkt.

Formanden kan i rimeligt omfang og som led i den daglige ledelse pålægge de enkelte bestyrelsesmedlemmer opgaver udover, hvad der måtte falde under punkt 3.2., 1. pkt. Herudover skal bestyrelsesmedlemmet varetage de opgaver, bestyrelsesmedlemmet måtte påtage sig eller blive pålagt af formanden eller bestyrelsen på et bestyrelsesmøde.

4. Åbenhed
Bestyrelsen skal tilstræbe størst mulig åbenhed om bestyrelsens arbejde, herunder skal relevante samarbejdspartnere indbydes til den ordinære generalforsamling.

Årsregnskabet skal ved forespørgsel fra foreningens medlemmer eller væsentlige samarbejdspartnere, herunder foreningens støttemedlemmer, udleveres til disse.

De tegningsberettigede skal i forbindelse med aflæggelsen af årsregnskabet udfærdige en ledelsesberetning, der kort skitserer bevæggrundene for de væsentligste beslutninger samt redegøre for de økonomiske beslutninger, der måtte relatere hertil.

5. Økonomi
5.1 Betalinger mv.
Det er et krav, at foreningen til stadighed fører dobbeltkontrol med foreningens betalinger.

5.1.1 Betalinger via netbank
Kassereren sætter foreningens betalinger til betaling via netbanken, hvorefter formanden godkender dem.. Dobbeltattestation er ikke et krav.

5.1.2 Betalinger via Visa/Dankort
Betalinger foretaget med foreningens Visa/Dankort eller andre lignende kort skal efterfølgende attesteres af den af de tegningsberettigede, der ikke har afholdt betalingen.

5.1.3 Kontante betalinger
Der skal indhentes bilag på samtlige betalinger afholdt kontant med foreningens midler. Bilaget skal ligesom betalinger med foreningens Visa/Dankort og lignende kort dobbeltattesteres.

5.2 Regnskabsaflæggelse
Foreningens kasserer udarbejder i samarbejde med formanden årsregnskab i overensstemmelse med gældende regler herfor, herunder årsregnskabs- og bogføringsloven. Årsregnskabet forelægges bestyrelsen til godkendelse inden det fremlægges på den ordinære generalforsamling.

Kassereren skal føre løbende regnskab og holde bestyrelsen orienteret løbende om foreningens økonomiske forhold. Herunder skal kassereren i sommerperioden (juni, juli og august måneder) redegøre for økonomien for første halvår af foreningens regnskabsår og aflægge halvårsregnskab i det omfang, det lader sig gøre.

Foreningen er momsregistreret og det påhviler kassereren til stadighed at påse, at momslovens regler iagttages.
5.3 Revision
Årsregnskabet revideres i overensstemmelse med vedtægternes § 18. Revisionen skal ske i overensstemmelse med gældende ret og bogførings- og regnskabsprincipper i samråd med de(n) af generalforsamlingen valgte revisor(er).

6. Bestyrelsens selvevaluering
Bestyrelsen gennemfører én gang årligt en selvevaluering under ledelse af formanden. Dette tilstræbes at finde sted ultimo bestyrelsesåret.

Resultatet af selvevalueringen skal i nødvendigt omfang implementeres i de tegningsberettigedes ledelsesberetning.

7. Godkendelse af forretningsorden samt ændringer i denne
Forretningsordenen vedtages af bestyrelsen ved førstkommende bestyrelsesmøde. Den gennemgås af bestyrelsen og vedtages af den samlede bestyrelse.

Forretningsordenen skal være tilgængelig for medlemmerne på lige fod med foreningens vedtægter.